Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Image Alt

Научноизследователски инфраструктури на бъдещето

Научноизследователски инфраструктури на бъдещето – синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие .

10 и 11 декември 2019 г., Национален дворец на културата София, България

След успеха на водещото тематично събитие на българското председателство през 2018 г. и Международната конференция за научноизследователски инфраструктури 2018 г., проведена във Виена, Министерството на образованието и науката на Република България и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ организират международна конференция на тема „Научноизследователски инфраструктури на бъдещето – синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие“. Конференцията ще бъде насочена към синхронизирането на националните усилия и усилията на Европейския съюз (ЕС) в контекста на дългосрочната устойчивост на европейските инфраструктури за научни изследвания и иновации през следващия програмен период. На събитието, което ще се проведе на 10 и 11 декември 2019 г. в Националния дворец на културата в София, ще присъстват високопоставени лектори и близо 200 участници. 

Програмата на конференцията е структурирана в два основни панела – първият е посветен на паневропейските изследователски инфраструктури и програма „Хоризонт Европа“, а вторият е насочен към темата за научноизследователските инфраструктури в контекста на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 

Конферентните панели ще предоставят възможност на представители на Европейската комисия и институции от държавите-членки на ЕС, отговорни за политиките в областта на научните изследвания и иновациите, както и на ръководители на водещи европейски изследователски инфраструктури, да споделят своя опит и визия за интелигентното и устойчиво развитие на местните, регионалните и европейските изследователски инфраструктури и за синергията между ЕСИФ и програма „Хоризонт Европа“, която ще насърчи развитието на следващото поколение водещи европейски учени и ръководители в тази сфера. 

В рамките на двудневното събитие представители на Министерството на образованието и науката на Република България ще представят актуализираната Национална пътна карта за научноизследователска инфраструктура и напредъка на центровете за върхови постижения и центрове за компетентност, които бяха стартирани през 2018 г. с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В тематична изложба по време на конференцията ще бъдат представени примери за успешни практики от прилагането на Националните пътни карти за научноизследователска инфраструктура на държавите-членки от ЕС.

You'll Fall In Love With Sofia .